Garanties

Uw landbouwcoöperatie SCAR heeft altijd al geïnvesteerd in kwaliteit en biedt vandaag haar klanten diverse certificeringen aan, waaronder de FCA, via haar Kwaliteitssysteem.

Maar wat betekent dat concreet voor u? Welke zijn de garanties, de 'extra's' die wij aanbieden?

Zonder in detail te treden en zonder uitputtend te zijn (verre van daar!), geven we hier enkele veelzeggende voorbeelden van controles en specifieke verplichtingen die gegarandeerd worden door SCAR voor de fabricage en de verdeling van haar mengvoeder:

 

Controles en beoordelingen van de leveranciers en van hun producten

De basis van een mengvoeder, dat is in de eerste plaats de grondstof...  Men dient er zich dus van te vergewissen dat de grondstoffen, maar ook de producten of de gekochte diensten wel degelijk conform zijn met de kwaliteitseisen en de specifieke normen die wij hebben vastgelegd, zowel vanuit voedingsstandpunt als vanuit technisch standpunt, op het vlak van de presentatie of zelfs van de organisatorische betrouwbaarheid (analytische samenstelling, netheid, bewaring, afwezigheid van vervuiling, beschikbaarheid, naleving van de termijnen...)

Al onze grondstoffenleveranciers moeten eerst GMP-gecertificeerd zijn. Toch worden ze ook nog geregeld geëvalueerd en aan controles onderworpen.  Wij hebben dus drie categorieën leveranciers:
- De officieel erkende die nog nooit problemen opgeleverd hebben en die regelmatig gecontroleerd worden op hun grondstoffen op een bepaald niveau en een bepaalde frequentie volgens een dubbele schaal. Deze schaal hangt af van het/de risico(s) en de voedingswaarde van de grondstof.
- De leveranciers die systematisch bewaakt moeten worden omdat zich al een of meerdere problemen hebben voorgedaan, die echter niet echt als 'gevaarlijk' beschouwd worden.
- En tenslotte, de uitgesloten leveranciers omdat ze niet betrouwbaar, en zelfs als gevaarlijk beschouwd worden.

Hun evaluatie en hun toewijzing aan een van deze drie categorieën gebeuren elk jaar systematisch, maar kunnen natuurlijk op elk moment uitgevoerd worden! Bij nieuwe leveranciers voert de onderneming SCAR systematisch specifieke controleanalyses uit op de grondstoffen, en dit vóór elk gebruik.
 

De voedingskwaliteit van het voeder en de afwezigheid van kruisbesmetting

De formulering wordt diepgaand bestudeerd en bepaald naargelang van de beoogde kweekactiviteiten, met inachtneming van strikte en constante voedingsvoorwaarden, en door gebruik te maken van edele grondstoffen met een gecontroleerde kwaliteit.
De risico's op 'kruisbesmettingen' (resten van oligo-elementen, gezondheidsadditieven, grondstoffen die geen gecontroleerd GGO-gehalte hebben of andere...) via de ene productie naar de volgende, worden volledig uitgeschakeld dankzij een softwarematige blokkering via een opvolgingsmatrix van de mengsels, vastgelegd door onze voedingsdeskundige.  Dit risico wordt ook vermeden door eventuele automatische preventieve spoelingen.
 

De hygiënische kwaliteit van het voeder, de afwezigheid van elke ongewenste substantie, zowel voor de prestaties van het dier als voor de eindgebruiker

Er worden dus zeer strikte en specifieke normen geëist. Deze worden gecontroleerd op het niveau van onze leveranciers en hun grondstoffen, maar ook op het niveau van onze opslag- en productieomstandigheden. Naast de loutere voedingsaspecten, beogen die normen zowel de analyses ter controle van bacteriën   (entero, salmonella...) als mycotoxines (aflatoxines, zerealenones...). . Een plan voor het nemen van systematische en representatieve steekproeven - zowel van de grondstoffen als van de producten  'die momenteel gefabriceerd worden' en van de afgewerkte producten - wordt intern uitgevoerd. Dit impliceert een hele reeks visuele en hardheidscontroles, en specifieke analyses voor elk product in kwestie.  Wij beschikken daarom over vier lokalen per lot en/of levering waarvan de dubbels gedurende minstens 6 maanden bewaard worden: voor de gekeurde grondstoffen, voor de diverse producten 'die momenteel gefabriceerd worden', voor de verpakte afgewerkte producten en tenslotte voor de afgewerkte losse producten.
SCAR neemt ook deel aan het steekproefplan van de sector om een statistisch beheer mogelijk te maken van de grondstoffen en een nationaal alarmsysteem dat nuttig is voor elke sector.

 

Een garantie van de doseringen en van de werkelijke gewichten van de formules en de leveringen

Elke balans voor het doseren van de formules (voor de macro-ingrediënten, de vloeistoffen, de voormengsels en de manuele toevoegingen), voor het afvullen in zakken en het wegen van de leveringen van losgestorte afgewerkte producten en grondstoffen wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd en geijkt.
Ook hun doseernauwkeurigheid wordt strikt vastgelegd naargelang van de producten, met zeer beperkte maximum- en minimumtolerantiedrempels, bepaald materiaal per materiaal.
Tenslotte maakt een automatische koppeling van de dienst facturering met de laadbak voor het wegen van losgestorte producten een snelle en rechtstreekse facturering mogelijk, op de kg na, op basis van een tarief dat voor iedereen geldt.
 

Een precieze en onontbeerlijke parametrisering van de fabrieken  

De homogeniteitscoëfficiënt en het kruisbesmettingspercentage zijn specifieke parameters voor elke fabriek op een bepaald moment. De bepaling en de voortdurende aanpassing van deze parameters zijn onontbeerlijk voor een goede beheersing van de opvolgingsmatrices van de mengsels en om correcte, homogene en regelmatige voedingsproducties te verzekeren. Deze worden minstens om de twee jaar opnieuw gemeten.
Daarom is ook de parametrisering via softwarematige blokkeringen van de werking van de verschillende hulpmiddelen of belangrijke stappen in de fabrieken volgens bepaalde formules van kapitaal belang: maximale temperatuur, voorafbepaalde voedingsvervangers, mengduur, zeeftype, snelheid van de hamers...). Zo wordt de korrelgrootte van de zetmeelmengsels bij voorbeeld bepaald volgens de beoogde kweekprogramma's en zelfs, eventueel, volgens de desiderata van de klant.
 

Fysieke voorstelling van het voedingsmiddel bepaald door zijn homogeniteit, zijn korrelgrootte, de hardheid en de duurzaamheid van de korrels.

De hardheids- en de duurzaamheidsnormen worden vastgelegd en gecontroleerd opdat het voedingsmiddel het transport, de 'projectie' in de graansilo en de eventuele behandeling met behulp van een voedingsschroef zonder schade zou kunnen doorstaan.  Het doel is het percentage fijne deeltjes te beperken en zo de optimale inname door het dier constant te houden.
 

Preventieve procedures i.v.m. de reiniging en de optimalisatie van de productie- en transportmiddelen  

Het transport blijft een doorslaggevend element dat perfect dient beheerst te worden om de kwaliteit van de hele productie te bewaren. Matrices voor het opvolgen van de mengsels zijn ook van toepassing alsook specifieke reinigings- en spoelprocedures.
De verschillende parameters van de bestellingen en leveringen (nummer van de silo's, type vrachtwagen, eventuele behoefte aan een cycloon, leveringsdata...) zijn zo geformaliseerd dat ze zo goed mogelijk beantwoorden aan het specifieke karakter van elke klant.
 

Een totale naspeurbaarheid, het echte fundament van elk Kwaliteitssysteem.

De naspeurbaarheid maakt in de eerste plaats het hele systeem geloofwaardig: ze maakt het mogelijk te bewijzen en aan te tonen dat men wel degelijk gedaan heeft wat men beloofd heeft te doen...
Daarnaast biedt de naspeurbaarheid heel wat andere voordelen: een snelle en nauwkeurige detectie van elke bron van problemen en de onmiddellijke afzondering van elk 'kritiek' lot, zodat de verspreiding onmiddellijk kan afgebakend worden...
De gegrondheid, de omvang en de voordelen van onze totale naspeurbaarheid gaan nog veel verder ... (naspeurbaarheid)
 

♦ Tenslotte leidt, in tegenstelling tot de gangbare mening, een weldoordacht en volledig functioneel Kwaliteitssysteem tot echte dalingen van de kostprijs:
Het minimaliseren van de kosten voor niet-kwaliteit.
Ons Kwaliteitssysteem biedt zo een maximale preventie tegen elke fout, elke slechte werking of fabricage, en permanente procedures voor de controle en correctie van eventuele niet-conformiteiten.  De kosten gebonden aan eventuele klachten, terugnames, opnieuw moeten produceren, retourzendingen van goederen en het wegwerken ervan worden zo sterk verminderd.  Ook de algemene organisatie wordt erdoor volledig geoptimaliseerd.
Samengevat: de invoering van dit Kwaliteitssysteem biedt u een echt 'plusplunt' op heel wat vlakken: verbetering van de interne organisatie van de onderneming, beheersing van inkoop en transport, kwalificatie van de fabricageprocessen en beheersing van de besturing ervan, het afstemmen van de formulering aan strikte voedingsregels, een optimaal onderhouds- en reinigingsschema, optimalisatie van de  controleplannen bij inkoop, fabricage en aan het einde van de productie, naspeurbaarheid van alle behandelingen die het voer ondergaat en de transparantie  van de gegevens, een snel en doeltreffend beheer van de niet-conformiteiten, vermindering van de kosten van niet-kwaliteit...

 

Kortom, voor u als klant,
is onze kwaliteitsborging met GMP+ -certificering,
uw garantie voor ons concurrentievermogen!

TOP van de pagina