Specifieke kenmerken van de coöperatie

Doelstellingen   Regels   Beslissingstructuren   Voordelen
 

Kunnen we met recht en reden bevestigen dat...  

     - 'SCAR beheerd wordt door en voor de landbouwers!'
     - 'SCAR de landbouwers een rechtstreekse beheersing van hun toekomst biedt, via de beheersing van de schakel 'veevoer', voornamelijk voor de rendabiliteit en de veiligheid
         van onze producten voor dieren'.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de specifieke eigenheden van de landbouwcoöperatie die onze vennootschap SCAR kenmerken en zal u dit 'bewijzen'...

U denkt dat ondernemerschap via een landbouwcoöperatie een ouderwets of archaïsch idee of concept is? Vergeet het maar...
Wij denken integendeel dat de coöperatieve beweging antwoorden biedt op de uitdagingen die de huidige maatschappelijke veranderingen en in het bijzonder van onze landbouw stellen...
Ze stelt ook het economisch proces ten dienste van de mensen en maakt het mogelijk om collectief te bouwen. We zullen het bewijzen!

In een eerste fase is het van belang om onze doelstellingen goed te definiëren, daarna doeltreffende en onderling coherente regels op te stellen en beslissingsstructuren op te zetten en te verduidelijken, en uiteindelijk de voordelen aan te tonen voor het lid: het coöperatielid!

Welke zijn onze doelstellingen?

- De coöperatieleden-landbouwers in alle transparantie over de voeding van hun vee meester te zijn en te blijven.

- Kwaliteitsvoer leveren, concurrerend en gericht op de specifieke behoeften van elke landbouwer.

- Diensten in de nabijheid van de afnemers verzekeren, en een toegevoegde waarde en een regionale verankering garanderen.

- De landbouwers versterken en steunen met de stroomopwaartse en stroomafwaartse schakels.

- Scheppen en ontwikkelen van gedifferentieerde produktieeenheden en door de diversicatie een echte toegevoegde waarde betekenen voor de producenten.

- Bijdragen tot de rendabiliteit, de duurzaamheid en de onafhankelijkheid van de landbouwers.

In welke zin neemt onze zo specifieke coöperatiestructuur deel aan dergelijke doelstellingen?

We zullen eerst de vier grote regels analyseren om de werking en de beslissingsstructuren van SCAR te begrijpen.
Deze respecteren de machten en rechten van de verschillende medespelers uit de landbouwcoöperatie: landbouwers, aandeelhouders, klanten, loontrekkenden, arbeiders...

 

Vier belangrijke werkingsregels voor de coöperatieleden

Een kapitaal dat harmonieus en volledig in handen is van meer dan 2.350 landbouwers

De principes van het vrije lidmaatschap (momenteel beperkt tot het symbolische minimum van 5 aandelen van 5 euro) voor de coöperatielid-landbouwer, wat juridisch overeenkomt met een exploitatie-eenheid, en vooral van de max. kapitalisatie die vastgelegd is voor elk coöperatielid van maximum 25 % van zijn jaaromzet of 20.000 euro, bieden meerdere voordelen en garanties:
- Een 'homogene' en 'verdunde' verdeling van het kapitaal,
- De afwezigheid van een machtsconcentratie (financieel) of van dominerende aandeelhouders, zelfs van minderheidsaandeelhouders
- Een regionale verankering via een aandeelhouderschap en economische activiteiten die nauw verweven zijn met de streek,
- Een verankering en een representatief landbouwkarakter, dankzij een aandeelhouderschap en activiteiten die prioritair verbonden zijn met de landbouwwereld.

 

♦ Een soevereine Algemene Vergadering die de gelijkheid van de stemmen respecteert: 1 man = 1 stem

Dit fundamentele principe maakt het mogelijk overmatige financiële machten van enkele 'grote' coöperatieleden te vermijden.  
Samen met de eerste regel, verzekert dit principe ook het behoud van een structuur met eigen fondsen die SCAR moeilijk 'verhandelbaar' maakt of 'verkoopbaar' aan een derde zonder de toestemming van de meerderheid van de coöperatieleden, en dus kunnen SCAR en haar activiteiten zeer moeilijk verplaatst worden...
Dit draagt dus ook bij tot haar onafhankelijkheid ten aanzien van elk derde (geen minderheid, noch blokkering, noch mogelijk overwicht...)

 

♦ Een actieve Raad van Bestuur, uitsluitend samengesteld uit landbouwers-telers

Deze elementaire regel garandeert de representativiteit en het strategische beslissingsvermogen voor de landbouwwereld. Maar deze garanties moeten evenwel oordeelkundig gekoppeld worden aan een efficiënt beheer, aangepast aan de realiteiten en aan de economische eisen van onze tijd. Dit is slechts mogelijk via efficiënte, economische beslissingsstructuren...

 

♦ Eventuele dividenden aan actieve coöperatieleden en/of interesten op de aandelen

Naargelang van de jaarresultaten van de onderneming, beslist de Algemene vergadering soeverein - op voorstel van de Raad van Bestuur - over de verdeling ervan... Naast een volledige of gedeeltelijke toewijzing aan de reserves, kan de Algemene Vergadering ook beslissen om de winst te delen onder de coöperatieleden volgens de regels die zij heeft vastgelegd:

- Bezoldiging van de niet-actieve of actieve leden van de coöperatie in de vorm van interesten op hun aandelen, in speciën (jaarlijks aanpasbaar percentage: 5 % netto in 2003; 4,5 % netto in 2004; 4,0 % netto in 2005; 4,25% netto in 2006; 4,25 % netto in 2007; 3,75 % netto in 2008; 3,75 % netto in 2009; 4,00 % netto in 2010; 4,00 % netto in 2011).

- Bezoldiging van de actieve coöperatieleden in de vorm van dividenden naar rato van hun omzet voor mengvoeders (jaarlijks aanpasbaar percentage: 1,5 % in 2003; 0,5 % in 2004; 1 % in 2005; 1,15% in 2006; 0 % in 2007; 0,25 % in 2008; 0,75 % in 2009; 1,25 % in 2010; 1,00 % in 2011).

- De coöperatieve Scar heeft zo al meer dan 1.450.000 euro herverdeeld gedurende zijn 13 laatste boekjaren.

Deze korting en dividend op de activa zijn gekapitaliseerd op naam van het coöperatielid zolang zijn kapitaal het vastgelegde plafond niet overschrijdt, nl. 25 % van zijn jaaromzet, of 20.000 euro. Daarboven wordt het dividend uitbetaald in speciën.

In de loop van zijn carrière kapitaliseert de landbouwer-coöperatielid dus geleidelijk aan aandelen die hij later in geld zal kunnen omzetten, ofwel via een aantrekkelijke interest op dit kapitaal, ofwel rechtstreeks door terugbetaling na de Algemene Vergadering ter afsluiting van het boekjaar waarin de terugbetaling wordt gevraagd (de terugbetaling van het kapitaal is trouwens statutair mogelijk vóór het einde van de carrière van het lid, maar is altijd onderworpen aan de voorwaarde van afwezigheid van schuld van dit coöperatielid bij SCAR: er is geen compensatie mogelijk tussen schulden op factuur en kapitaal).
 
Deze verdeling van de winst onder de actieve en niet-actieve coöperatieleden verzekert het behoud van de gecreëerde toegevoegde waarde in de landbouwsector. M.a.w. deze inkomsten worden noch verdeeld, noch opnieuw geïnvesteerd in andere activiteiten of markten...

Deze vier basisregels verzekeren en handhaven dus wel degelijk het beslissingsvermogen van de aandeelhouders-gebruikers die de landbouwers zijn!

 

Beslissingsstructuren

Onze beslissingsstructuren trachten de strategische en 'politieke' macht in handen van de landbouwers te garanderen, met tevens een optimalisatie van het beheer op operationeel vlak, op het vlak van de bedrijfsleiding en het dagelijks economisch beheer, via specialisten bedrijfsbeheer en uit de sector van de productie van veevoeders. Vanuit dit oogpunt kunnen onze beslissingsstructuren als volgt geschematiseerd worden:

De band tussen de strategische macht van de bestuurders-landbouwers die een mandaat gekregen hebben van de Algemene Vergadering en de klassieke bedrijfsleiders in andere ondernemingen, wordt dus verzekerd door het Beheerscomité, samengesteld uit de directeur en twee bestuurders (de vice-voorzitter en de voorzitter), een echte permanente band (± 1 maal per week!) voor 'de controle en de gezonde wedijver' tussen deze twee bevoegdheidsniveaus.

 

De Algemene vergadering

De soevereine Algemene Vergadering wordt minstens een keer per jaar gehouden om het boekhoudjaar af te sluiten. Gewoonlijk wordt ze bijeengeroepen in april van het jaar dat volgt op het boekjaar en brengt in alle gastvrijheid alle coöperatieleden samen die dit wensen, met als basisregel: een man = een stem! Ze heeft beslissingsrecht over de goedkeuring van het resultaat, de ontlasting van de bestuurders, de verdeling van het resultaat en de bestuursmandaten. Het is tevens de gelegenheid om samen te komen, na te denken en te debatteren over de toekomst van onze landbouwcoöperatie.

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen (statutenwijziging, fusie, liquidatie of andere...) kan op elk moment een buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden.
 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt gemiddeld 8 à 9 keer per jaar samen en bestaat uitsluitend uit landbouwers die representatief zijn voor de verschillende regio's (Plateau van Herve, Hoge Ardennen, Eifel, Condroz, Haspengouw...) en veehouderijen (melkkoeien, fok- en mestrunderen, varkens, biologische kweek...) die door SCAR bediend worden.

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit (links-recht):

- J.Bastin (bio melkhouderij en kippenhouderij in Stavelot)
- J-M.Pierret (melkhouderij in Chimay)
- A. Demonceau (melkhouderij in Blegny)
- Ch.Renard (melkhouderij in Waimes)
- B.Dewalque (melkhouderij in Stavelot)
- J.Pichot (melkhouderij in Jalhay-Fouir)
- J.Colyn (melkhouderij en varkenshouderij in Herve)
- J.Detiffe (melkhouderij in Wegnez)
- H.Larondelle (melkhouderij in Baelen)
- R.Leroux (melkhouderij in Lierneux)
- D.Gustin (melkhouderij in Walhorn)
- D.Collienne (biologische melkhouderij in Sprimont)
- F.Jennes (melkhouderij in Charneux)
- M.Delhez (melkhouderij in Herve)

 

Functioneel organigram

Een onderneming leeft pas door de mensen waaruit ze is samengesteld... en die elkaar opvolgen!
Het sociale klimaat en de sfeer in SCAR zijn het spiegelbeeld van haar aard, haar omvang en haar structuren: resoluut menselijk, bezield door een dynamische en harmonieuze geest, met de 'smaak' van degelijk werk! Het is niet voor niets dat de grote meerderheid van het personeel er zijn hele carrière doorbrengt!

Maar om volkomen operationeel en vervangbaar te zijn, is een organisatie zichzelf verplicht om samengesteld te zijn op basis van een optimale verdeling van de functies. Om die reden stellen we u het functioneel organigram van SCAR voor... hier klikken
 

 

Voordelen van een landbouwcoöperatie... en van coöperatielid te zijn!

Een aandeelhouderschap van mensen uit de buurt

Kan men zich een situatie inbeelden waarbij de echte baas, die zeer dicht bij u staat, ook aandeelhouder-landbouwer is (die bijvoorbeeld de directeur kan ontslaan...) terwijl hij ook klant van de onderneming is, zodat een moeilijke 'schizofrene' situatie ontstaat, die moeilijk of zelfs onmogelijk in de hand te houden is...;
dat landbouwers, hoe goed ze ook zijn, gemakkelijk twee functies kunnen cumuleren, die van landbouwer en die van 'bedrijfsbeheerder'... Kortom, een echte handicap?

Wij zijn overtuigd van het tegendeel!

Twee beroepen? Uiteenlopende belangen? Evenveel struikelblokken die vermeden worden vanaf het ogenblik dat elk gezagsorgaan zijn prerogatieven en competentieniveaus respecteert. Wel daaraan beantwoorden onze beslissingsstructuren!

Een aandeelhouderschap te dicht bij de mensen? Nee! Een kans... om te grijpen. Want een dergelijke nabijheid maakt het mogelijk om te spreken met de aandeelhouder, naar hem te luisteren, hem te informeren, uitleg te geven, te overtuigen... Hij is bekend, herkenbaar, men kan (moet) met hem in dialoog treden... Hij is niet virtueel en/of irrationeel... hij is er niet alleen om zijn kapitaal op korte termijn te honoreren, hij is niet afgesloten van de werkelijke productieactiviteit, hij beslist over de doelstellingen en de strategieën volgens gemeenschappelijke motiveringen, hij heeft de echte verantwoordelijkheid van een ondernemer...

 

♦ Winsten verdeeld in de vorm van gekapitaliseerde dividenden en/of interesten op aandelen (meer dan 1.450.000 Euro herverdeeld tijdens de 13 laatste boekjaren...)

 

♦ Een belangrijke forfaitaire korting van 5 euro / ton

 

♦ Een stemrecht en eigendomsrecht, met een echte controle-, beslissings- en oriëntatiemacht

 

♦ Billijke algemene verkoopsvoorwaarden voor allen, en buurt- en nabijheidsdiensten

 

♦ Acties voor leden
Speciaal uitgewerkt uit erkentelijkheid voor het vertrouwen en en trouw van de coöperatieleden, hebben deze acties tot doel elk lid het voorrecht te geven tegen een voordelige prijs, te profiteren van nieuwe 'Services/diensten' die samenhangen met landbouwactiviteiten, maar rechtstreeks afkomstig zijn uit onze complementaire departementen zoals het Departement Granen & Zaden en Tuinartikelen (boeken, groentezaden, kleding, materiaal enz.). Deze acties, uitsluitend voor leden, laten dus alle middelen van landbouwcoöperatie ten volle renderen! (Contact Acties voor leden)

 

♦ Het behoud van een regionale verankering en verankering in de landbouw, met een langetermijnvisie

 

♦ Een promotiemiddel voor de ontwikkeling van de landbouw en een antwoord op de gemeenschappelijke behoeften

 

♦ Een instrument ter ondersteuning van nieuwe diversificatieketens met toegevoegde waarde

Dus een echt middel dat een duurzame beheersing van de kwaliteit en van het concurrentievermogen van de tak 'dierenvoer' biedt, voornamelijk ter bevordering van de rendabiliteit en de veiligheid van de producten voor uw dieren.

 

TOP van de pagina

Nederlands