Onze verbintenissen

Landbouw   Graan-en zaadhandel   Brandstoffen   Kwaliteit

Onze verbintenissen inzake landbouwproducten

Een onderneming leeft allereerst door de mensen waaruit ze bestaat en die er elkaar opvolgen.
De landbouwers die onze landbouwcoöperatie gemaakt en geleid hebben, hebben altijd al het bewijs geleverd van creativiteit, doorzettingsvermogen en uitzonderlijk aanpassingsvermogen om het hoofd te kunnen bieden aan de enorme veranderingen in de wereld van de landbouw sinds meer dan een eeuw.

Niettegenstaande al die ontwikkelingen, blijft SCAR meer dan ooit trouw aan de doelstellingen van haar stichters in 1898: samen een geheel vormen om de landbouw een krachtig middel te bieden om de bloei van de sector te bevorderen.

Maar niets is ooit definitief verworven. Het is onze plicht om deze erfenis te beschermen en te laten opbrengen, voor het welzijn van onze generatie, maar ook voor de landbouwers van morgen.
Uw vertrouwen moeten wij elke dag opnieuw verdienen... wij zijn het onszelf verschuldigd vooruit te kijken!

Ook vandaag willen we onszelf voortdurend overtreffen, onszelf onophoudelijk in vraag stellen door een beleid uit te werken van kennis, concurrentievermogen, kwaliteit, transparantie en communicatie.

 

Onze doelstellingen zijn nog altijd:

- In alle transparantie concurrerende voedingsmiddelen aanbieden van de beste kwaliteit voor uw vee of kwekerij.
- Een gebruiksvriendelijke en professionele dienst aanbieden met voedertips en technieken voor de boerderij.
- In al onze activiteitsgebieden (commerciële dienst, bestellingen, productie, levering...) een dienst bieden gestoeld op vakbekwaamheid en nabijheid bij de klant.
- Tegen concurrerende prijzen een volledige en gediversifieerde waaier van producten en diensten aanbieden.
- Een doeltreffende en krachtige beslissingsstructuur behouden zodat de landbouwers meester blijven over hun middelen.
- Billijke algemene verkoopsvoorwaarden toepassen voor alle coöperatieleden-klanten.
- Structuren voor de diversificatie in de landbouw invoeren en uitwerken die de landbouwer meerwaarden bieden en onafhankelijkheid verschaffen.
- De landbouw verdedigen en promoten bij de overheden, bij de verschillende medespelers en schakels in de wereld van de landbouw en levensmiddelenindustrie, bij het grote publiek en de eindverbruiker.

 

Wij geven elkaar de middelen om samen te slagen binnen een steeds moeilijkere concurrentiële context.

Deze dynamische mentaliteit is de onze en zal de onze blijven.

Eric Walin, Directeur             Alain Demonceau, Voorzitter van de RvB.      

                   

 

Onze verbintenissen m.b.t. graan- en zaadhandel

Begin de jaren '90 besliste de Raad van Bestuur van SCAR om uit bekommernis voor de diversificatie en de economische complementariteit te investeren in een departement 'Granen & Zaden en Tuinartikelen' en deze te ontwikkelen.
Dit departement is vandaag goed voor meer dan 25 % van de omzet van SCAR. Het is een van de eclatante successen van onze landbouwcoöperatie, die voor deze sector leider geworden is op de Waalse en Luxemburgse markt, en die zich zelfs niet onopgemerkt laat in Vlaanderen, Duitsland en Noord-Frankrijk.

 

Deze continue groei draait rond meerdere hoofdlijnen:

- Een zorgvuldig aanknopen van partnerschappen met echte ervaren, enthousiaste en complementaire vakmensen uit onze sector: de etablissementen Mornard uit Dison, en Dupont Frères uit Vivegnis.
- De permanente bekommernis van al onze personeelsleden voor een volledige, doeltreffende en gebruiksvriendelijke service, zowel de verkopers, de chauffeurs, telefonistes, boekhouders en voorbereiders van bestellingen...
- De optimale samenwerking tussen een fabrikant met ervaring in voeder en zijn hobbydepartement, volledig autonoom inzake soorten verpakkingen en specifieke distributiekanalen.
- Een breed productassortiment en buurt- en nabijheidsdiensten, gericht op de specifieke noden van de zelfstandige detailhandelaars.
- Een commerciële strategie op basis van kwaliteit, concurrentievermogen en een marketing die zich duidelijk onderscheidt van de massaproducten die de grote warenhuizen en gespecialiseerde ketens overstromen.
- Het verlangen naar een duurzame, commerciële ontwikkeling, gestoeld op een 'win-win'-relatie tussen producent en detailhandelaars.

 

Wij weten dat een handelsrelatie, net als in elke onderneming, eerst en vooral gestoeld is op de mensen die er werken, maar ook op de kwaliteit en het concurrentievermogen van de aangeboden producten en diensten. Wij zijn niet onwetend van de toekomstige belangrijke veranderingen in het werk van de detailhandelaars, vooral in de begeerde hobbysector, huisdieren en tuinartikelen...
Wij zijn dus meer dan ooit overtuigd van het belang van een pertinent en coherent beleid dat aan de oorsprong ligt van ons succes. Wij zullen er trouw aan blijven, want ons werk, ons enthousiasme en onze wil sluiten aan op onze langetermijnvisie.

Een dergelijk partnerschap houdt ook in dat wij op uw vertrouwen mogen rekenen. Wij zetten ons daar dag na dag voor in...

Eric Walin, Directeur             Chistian Denooz, Departementshoofd  Graan- en zaadhandel en Tuinartikelen

                   

 

Onze verbintenissen i.v.m. brandstoffen

In welke optiek heeft onze landbouwcoöperatie SCAR een departement 'Brandstoffen' in het leven geroepen?
Welke extra kansen biedt deze afdeling aan de verbruikers van energie, wie ze ook mogen zijn?
Hoe onderscheidt onze onderneming SCAR zich van de andere distributeurs?

Om te antwoorden op deze diverse vragen, moeten we er eerst aan herinneren dat de landbouwwereld, waaruit onze landbouwcoöperatie groot is geworden, een grote verbruiker is en blijft van energie door haar talrijke landbouwmachines (tractoren en andere) en door de 'klimaatregeling' van heel wat stallen en bouwsels...
De distributie van brandstoffen past dus heel natuurlijk in het kader van ons duidelijk verlangen om aan onze coöperatieleden diensten te leveren.

Grote professionele en dus belangrijke en regelmatige verbruikers als klanten hebben ons ertoe verplicht en stellen ons ook in staat de kracht van ons aankoopvolume uit te spelen en de prijsconcurrentie te laten spelen, wat heilzaam is voor alle klanten, zowel landbouwers als particulieren...

Het op elk moment behouden van concurrerende prijzen is onze belangrijkste verbintenis!

De vakbekwaamheid, de correctheid en vooral de beschikbaarheid van ons verdeelnet vormen een tweede vanzelfsprekendheid waarvoor wij ons engageren. Ons departement 'Brandstoffen' biedt een beheer met een menselijk gezicht in de gedaante van Stany Muller en zijn team, die 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor leveringen op elk moment en volkomen aangepast aan uw specificaties en/of eisen.

 

Tenslotte uit de wil om een perfecte service te verlenen in de brede zin zich in tal van initiatieven en verbintenissen:
 
- Opvolging, informatie, advies en antwoorden in het kader van de snel toenemende wetgeving inzake brandstoffen (opslagtanks en leefmilieu, diverse interventiefondsen, specifieke kwaliteiten van bepaalde brandstoffen voor tractoren, speciale winterkwaliteit...).
- Een facturering aangepast aan de specificiteiten van de landbouw m.b.t. accijnzen.
- Adviesverlening en verkoop van diverse specifieke randapparatuur (conforme tanks, overloopalarmen, antivries, oliën...).

 

Deze verbintenissen getuigen van onze werktrots en van het feit dat wij u met veel plezier ten dienste staan!

Eric Walin, Directeur             Stany Muller, Departementhoofd Brandstoffen

                   

 

Onze kwaliteitsverbintenissen

Kwaliteit! Is dat niet een van de meest misbruikte woorden?
Wat is haar drijvende kracht, en daaruit volgend over welke kwaliteit spreken we hier?

In het kader van SCAR vormt de kwaliteit een evidentie die beantwoordt aan de grondslag zelf van alle coöperatieve verenigingen: in alle transparantie beantwoorden aan een gemeenschappelijke behoefte van de aandeelhouders-gebruikers.

In deze optiek uit de invoering van een allesomvattend Kwaliteitssysteem op ondernemingsniveau, gestoeld op de begrippen naspeurbaarheid en verbintenis om te beantwoorden aan de specifieke kwaliteitsnormen voor elk van onze activiteiten, zich in een verlangen tot professionalisering en credibilisering van een historische, permanente kwaliteitsvoorrang van onze landbouwcoöperatie.

Concreet? SCAR heeft sinds 1995 haar hele werkorganisatie gestructureerd volgens een Kwaliteitssysteem dat rechtstreeks geïnspireerd is op de ISO 9002-normen.

 

De beoogde doelstellingen zijn:

- Naspeurbaarheid en transparantie op alle niveaus van de onderneming.
- Organisatorische doeltreffendheid, concurrentievermogen en minimalisering van de kosten van niet-kwaliteit.
- Garanties ten aanzien van specifieke en strikte normen voor elk van onze activiteiten (voeders, Granen & Zaden, brandstoffen), voor elk van onze dienstprestaties (fabrikaten, opslag, transport, leveringen, factureringen, inkoop, technische diensten...), en conformiteit op alle vlakken (hygiëne, voeding, productie...)
- Garanties ten opzichte van de hoge kwaliteitseisen die opgelegd worden door de aandeelhouders-klanten-gebruikers! (edele grondstoffen, gecontroleerde GGO's...).

 

Dit Kwaliteitssysteem is wel degelijk voor verandering vatbaar en wordt van jaar tot jaar aangevuld met nieuwe normen, beperkingen, eisen, procédés, zelfs specifieke organisaties...
Zo heeft SCAR de volgende diverse certificeringen en erkenningen kunnen verkrijgen:

 

ISO 9002     Diverse wettelijke erkenningen     GMP+     GGO-Free
Biologische producten CERTISYS     Ketens met kwaliteitslabel
KAT   Plantaardige voedermiddelen en mengvoeder 

 

Dit welslagen illustreert de geest, het dynamisme, de werklust en de trots over het goed gedane werk van heel ons team! Het is en blijft onze beste garantie voor de toekomst!       

Eric Walin, Directeur             Janice Salvé, Kwaliteitscoördinator

                   

 

Top van de pagina